logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Nabór na wolne stanowisko pracy !

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów Śląski 

zaprasza kandydatów w szczególności osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy chcących podjąć pracę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 na wolne stanowisko do obsługi  świadczeń rodzinnych ,świadczenia wychowawczego stypendiów szkolnych, dodatkowe obowiązki -dodatek mieszkaniowy i energetyczny.

 

w wymiarze pełnego etatu na czas określony.
Miejsce zatrudnienia: Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski; 

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolne stanowisko pracy;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) tj.
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych 
 • ukończenie  studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu    pracownika socjalnego na jednym    z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna,     politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy rodzinie w wychowywaniu dzieci, ustawy o systemie oświaty, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością jednostki.
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 • dobra znajomość obsługi komputera.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż - w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych, a także posiadanie prawa jazdy kat.B;
 • podstawowa znajomość zagadnień ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o systemie oświaty, ustawy i dodatkach mieszkaniowych.
 • podstawowa umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 •  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie;
 • znajomość lokalnego środowiska;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

to podstawowa znajomość przepisów dot. świadczenia rodzinnego, świadczenia wychowawczego ,stypendiów szkolnych i dodatku mieszkaniowego.

• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się  przepisami prawa w realizacji tych zadań;

• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

• współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

• współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
• przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;

• praca w programie SYGNITY  oraz w aplikacji CAS;

• sporządzanie sprawozdań 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca przy komputerze w siedzibie tut. ośrodka. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV)
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w  MGOPS w Gorzowie Śląskim w kopercie zamkniętej z napisem „Nabór na wolne stanowisko „od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub osobiście do 21.03.2017r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy prawidłowo  złożyli komplet dokumentów i  spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni telefonicznie lun mailowo  o dalszej procedurze naboru . Z osobami zakwalifikowanymi  zostanie przeprowadzony test  pisemny  z zadań dotyczących funkcjonowania jednostki , a następnie  przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. W tym samym dniu kandydat wyłoniony z naboru  będzie powiadomiony  o zakwalifikowaniu się  na wolne stanowisko pracy. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na wolne stanowisko pracy będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka i  Urzędu Miejskiego.

Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

   

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorzowie Śląskim

Krystyna Wolna

 

Metryka

Liczba odwiedzin 7693
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Krystyna Wolna
Data opublikowania 2017-03-07 09:16:07
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-22 19:12:34

Historia zmian