logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim działa na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej z dnia 07 lutego 2018r. i w  oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 011.6.2022  Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 lutego 2022r.

 

Aktualnie realizowane świadczenia na podstawie aktów prawnych jak niżej :

 

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. z 2023r poz. 901  ze zm )
 • Rozporządzenie Rady  Ministrów  z dnia 14 lipca 2021r. w/s zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021r. poz. 1296 )
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia  08 kwietnia 2021r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j Dz. U. z 2021, poz. 893 )
 • Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r . w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 ( M.P. z 2023r. poz. 881)
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tj. z 2024  poz. 323 ze zm
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (tj Dz U z 2021, poz. 1481  )
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. z 2023, poz. 1993r  ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji ,jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (tj Dz.U. 2023 poz. 1341 )
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U z 2022 poz. 2230 ze. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny ,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2018r. poz. 1497)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej  (Dz.U. 2024r. poz. 424 ze zm)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2024, poz. 177 ze zm )
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.z 2023, poz.  1335 ze zm.)
 • Inne ustawy i rozporządzenia związane z realizacją świadczeń zleconych jednostce.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3867
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Krystyna Wolna
Data opublikowania 2019-02-25 08:57:07
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2024-05-16 12:12:32

Historia zmian