logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim informuje, iż od stycznia 2020 r. przystępuje do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym zatrudni od stycznia 2020r osobę na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie

Liczba zaplanowanych godzin usług w 2020 r – do 30 godz. w m-cu x 12 m-cy

Liczba wytypowanych rodzin - 3

Koszt jednej godziny świadczenia usług brutto - 30 zł

 

1.Usługi asystenta może świadczyć: :

a/ osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b/ osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

2.Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w ;

a/ wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce

( np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, urzędy, instytucje użyteczności publicznej),

b/ wyjściu, powrocie oraz lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

c/zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

d/ załatwianiu spraw urzędowych,

e/nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

f/ korzystaniu z dóbr kultury

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

4.Wymagane dokumenty :

a/ CV i list motywacyjny,

c/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,

 

Wszelkich informacji o zatrudnieniu można uzyskać telefonicznie /34/3594008/ lub osobiście w godzinach pracy u Dyrektora Miejsko-  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gorzowie Śląskim.

 

Dyrektor  MGOPS

Krystyna Wolna

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z siedzibą w Gorzowie Śląskim, 46-310 Gorzów Śląski,  reprezentowany przez Dyrektora  P. Krystynę Wolną

  1. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej  opsgorzow@op.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na podstawie:                                                                     a/ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,                                                                              b/ art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie
    w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.                              4. Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.                            5. Odbiorcami Pana/Pani  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.                                                                                                        6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.              7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.                 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                      9. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność
    z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                       10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne. 11.Przetwarzanie Pana/Pani  danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka

Liczba odwiedzin 4953
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Krystyna Wolna
Data opublikowania 2020-01-21 17:59:42
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2024-05-14 15:12:02

Historia zmian