logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 07.03.2017
Przejdź do wersji aktualnej

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

Podstawa prawna

Od dnia 01.01.2016 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej w oparciu o następujące przepisy prawne:

 1. Ustawa z dnia 10.04.1997r.  - Prawo energetyczne ( t.j. 2012r. poz. 1059 z póź. zm.)
 2. Obwieszczenia Ministra Gosporadki z dn. 22.04.2016r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.
 3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych t.j.(Dz. U. z 2013 poz. 966 z póź. zm.)
 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z póź. zm.)

Jak jest wypłacany zryczałtowany dodatek energetyczny?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
 2. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 3. Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

Jak ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny

 1. Należy pobrać niezbędny druk, dostępny w MGOPS w Gorzowie Śląskim.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w MGOPS w Gorzowie Śląskim.

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która: 
 3. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966  z póź. zm.),
 4. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 5. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Od czego zależy wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 2. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. wynosi:
 4. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,09 zł. miesięcznie,
 5. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,40 zł. miesięcznie,
 6. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł. miesięcznie.

Termin i sposób załatwienia

 1. Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
 2. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.
 4. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia:

 • Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 • kopia umowy z zakładem energetycznym

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Krystyna Wolna
Osoba publikująca informację Krystyna Wolna
Osoba odpowiedzialna za informację Krystyna Wolna
Data opublikowania 2014-06-23 18:33:00
Zmodyfikował Joanna Michalicka
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-07 11:35:43

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-02-25 09:20:35 Marek Morawiec Edycja artykułu
2017-03-07 11:35:43 Joanna Michalicka Edycja artykułu
2016-11-27 13:03:33 Redaktor BIP Edycja artykułu
2016-11-27 13:03:00 Redaktor BIP Edycja artykułu
2015-05-22 16:16:07 Redaktor BIP Edycja artykułu
2015-05-22 16:15:20 Redaktor BIP Edycja artykułu
2015-05-22 13:27:52 Redaktor BIP Edycja artykułu
2014-07-01 09:35:30 Krystyna Wolna Edycja artykułu
2014-06-23 18:34:00 Krystyna Wolna Edycja artykułu
2014-06-23 18:33:55 Krystyna Wolna Edycja artykułu
2014-06-23 18:33:15 Krystyna Wolna Publikacja artykułu