logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Stypendia szkolne

pobierz formualrz >>


REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI.

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i został opracowany w oparciu o przepisy niżej wymienionych ustaw:

1)Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 późn. zm.)

2)Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1518).

3)Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 960).

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa o :

1)regulaminie – należy rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski,

2)ustawie – należy rozumieć ustawę o systemie oświaty, ustawę o świadczeniach rodzinnych i ustawę o pomocy społecznej,

3)uczniu – należy rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkujące na terenie gminy Gorzów Śląski,

4)rodzicach –należy rozumieć także opiekunów prawnych,

5)rodzinie – należy rozumieć przez to osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej),

6)szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90 b ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty,

7)świadczeniach pomocy materialnej o charakterze socjalnym – należy przez to rozumieć stypendium szkolne lub zasiłek szkolny,

8)podstawie stypendium szkolnego – należy przez to rozumieć 80 % kwoty określonej na podstawie art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

9)miesięcznej wysokości stypendium szkolnego – należy przez to rozumieć wysokość stypendium mieszczącą się w granicach określonych procentowo w art. 90d ust.9 ustawy o systemie oświaty,

10)kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej,

11)zdarzeniu losowym – należy rozumieć przez to jakiekolwiek zjawisko, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, które powoduje przejściowo trudną sytuację materialną ucznia i jego rodziny,

12)organ właściwy – należy rozmieć jednostkę organizacyjną tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

13)Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

Rozdział 2.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 2. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w okresie pobierania nauki, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 i 13 ustawy o systemie oświaty, w oparciu o kryterium dochodowe o którym mowa w § 1 ust. 10 oraz biorąc pod uwagę okoliczności wynikające z art. 90d ust.1 ustawy.

2. Uczeń może być pozbawiony stypendium szkolnego lub nie otrzymać go w przypadku:

-rażącego naruszenia postanowień statutowych danej szkoły,

-przebywania w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.

§ 3. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest przez organ właściwy na wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów ucznia, dyrektorów szkół i placówek, a w przypadku uzyskania pełnoletniości także przez samego ucznia.

2.Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły lub placówki, w której kształci się uczeń.

3.Stypendium może być przyznane z urzędu.

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz wysokości dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa Gminie Gorzów Śląski.

2.Dochód ustala się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę zaświadczeń i oświadczeń o dochodach uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny , stosownego zaświadczenia wystawionego przez Miejsko –Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu określonego świadczenia ( zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny , zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego), gdy rodzina korzysta z takiej formy pomocy w Ośrodku oraz innych dokumentów zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

3.Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o których mowa w art. 90c ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

4.Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa niż 80 % kwoty o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekroczyć miesięcznie 200% tej kwoty.

§ 6. 1. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej:

1)I grupa - dochody miesięczne na 1 członka rodziny do kwoty 200 zł,

2)II grupa - dochody miesięczne na 1 członka rodziny powyżej kwoty 200 zł do 300 zł,

3)III grupa - dochody miesięczne na 1 członka rodziny powyżej kwoty 300 zł do wysokości kwoty o której mowa w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2.Wysokość stypendium szkolnego dla poszczególnych grup dochodowych wynosi:

1)I grupa dochodowa - od 120 % do 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

2)II grupa dochodowa - od 100 % do 180% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3)III grupa dochodowa- od 80 % do 160% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3.Kwota stypendium szkolnego dla grupy dochodowej o dochodach wyższych nie może być wyższa niż dla grupy dochodowej o dochodach niższych z zastrzeżeniem zapisów § 7.

§ 7. 1. W razie wystąpienia w rodzinie ucznia co najmniej trzech z takich okoliczności jak: długotrwałe bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba, rodzina niepełna, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania - kwotę udzielonego stypendium zwiększa się o 10% pod warunkiem, że wysokość stypendium nie przekroczy 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem wysokości otrzymanej dotacji celowej.

2. Wysokość stypendium określona w § 6 ust. 2 pkt. 1 i 2 może ulec zmniejszeniu do ustawowego minimum w przypadku , gdy dotacja celowa jest niższa od zapotrzebowania wynikającego z ilości założonych wniosków i faktycznych potrzeb w tym zakresie.

§ 8. 1. Do zweryfikowania i rozpatrzenia złożonych wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny, Burmistrz powołuje Komisję Stypendialną.

2. Skład Komisji, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Burmistrz odrębnym zarządzeniem.

Rozdział 3.

Formy stypendium szkolnego.

§ 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2.Stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo z tym, że wartość stypendium w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3.Terminy realizacji stypendium określa się w decyzji o jego przyznaniu.

4.W przypadku nie otrzymania dotacji z budżetu państwa w czasie umożliwiającym jego dotrzymanie termin wskazany w decyzji może ulec przesunięciu.

§ 10. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:

1)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych , wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych , zajęć sportowych, muzycznych , tanecznych, recytatorskich, informatycznych, oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez szkołę takich jak wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na basen, wycieczki szkolne i inne.

2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym co może dotyczyć w szczególności całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów podręczników oraz innych przedmiotów i artykułów związanych z procesem edukacyjnym w tym:

-ćwiczenia, zeszyty, lektury szkolne ,encyklopedie, słowniki, atlasy, tablice matematyczne i inne, mapy, globusy i inne książki pomocne w realizacji procesu dydaktycznego,

-artykuły szkolne : piórniki, długopisy, pióra, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne plastelina, modelina i inne, - tornister, plecak szkolny,

-przybory i strój do nauki zawodu,

-strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego: obuwie sportowe (raz na semestr) typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy, strój (raz na semestr) spodenki sportowe – 1 szt. w semestrze, koszulki sportowe maks. 2 szt. w semestrze, getry maks. 1 szt. w semestrze, dres – maks. 1 komplet w semestrze- czyli spodnie dresowe i bluza, skarpetki/podkolanówki na zajęcia w maks. 2 pary w semestrze.

-okulary korekcyjne,

-tusze do drukarek , papier ksero, pokrycie kosztów abonamentu internetowego( od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne,

-komputer, oprogramowanie komputerowe, , monitor do komputera, drukarka i skaner, pamięć przenośna (pendrive), głośniki komputerowe, słuchawki , mikrofon, klawiatura i mysz komputerowa, części do komputera ,płyty CD, - biurko, krzesło do biurka, lampa na biurko,

-strój galowy wymagany przez szkołę – po uprzednim uzgodnieniu z pedagogiem szkoły,

-instrumenty muzyczne (flet i inne),

-basen(strój kąpielowy , klapki, czepek), strój na dodatkowe zajęcia sportowe np. kimono dla ucznia trenującego karate,

3)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i kolegiach poza miejscem zamieszkania w szczególności na: zakwaterowanie w bursie, internacie, dojazd do szkół środkami komunikacji publicznej oraz opłaty za posiłki w stołówce.

4)w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w innej formie nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

§ 11. Uczeń może otrzymać stypendium w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział 4.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 12. 1. Wzor wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

2.Wnioski należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl. w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.

3.W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu o którym mowa w ust. 2 .

4.Przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 3, uzależnione jest od prawidłowego i wiarygodnego udokumentowania przyczyny złożenia wniosku po terminie oraz od wysokości nierozdysponowanych przez Gminę środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.

§ 13. 1. Stypendium przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej.

2.Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn , które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego takich jak: przerwanie nauki w szkole, przekroczenie kryterium dochodowego, stwierdzenie w przedłożonym wniosku nieprawdziwych danych, zmiana miejsca zamieszkania przez ucznia.

3.Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń oraz dyrektorzy szkół i placówek są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4.Nienależnie pobrane stypendium podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 14. 1. Stypendium szkolne w formie o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 i 3 realizowane jest poprzez przekazanie środków na rachunek bankowy wnioskodawcy po udokumentowaniu wysokości poniesionych wydatków, na które przyznano stypendium.

2.Stypendium szkolne przyznane w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym realizowane jest poprzez zwrot środków pieniężnych (refundację kosztów zakupów) na wskazane konto bankowe wnioskodawcy po przedłożeniu organowi przyznającemu stypendium dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi przez daną osobę (faktura, rachunek).

3.Stypendium przyznane w formie świadczenia pieniężnego przekazane zostanie wnioskodawcy na jego konto bankowe w termie wskazanym w decyzji.

§ 15. 1. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

2.Ilość i wysokość przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych uzależniona jest od wysokości dotacji celowej.

3.Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na dany okres następuje po otrzymaniu dotacji na ten cel z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 5.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 16. 1. Wzór wniosku o zasiłek szkolny stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek, a także z urzędu, w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 17. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

-świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

-pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub dwa razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

2.Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty ,o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3.Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego, komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego.

4.Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe.

§ 18. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy ustawy o systemie oświaty.

2. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie, a konieczne do udzielania pomocy materialnej uczniom, regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4771
Osoba wprowadzająca informację Redaktor BIP
Osoba publikująca informację Redaktor BIP
Osoba odpowiedzialna za informację Redaktor BIP
Data opublikowania 2015-05-27 23:49:00
Zmodyfikował Joanna Michalicka
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-07 11:12:04

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-03-07 11:12:04 Joanna Michalicka Edycja artykułu
2016-11-27 13:22:08 Redaktor BIP Edycja artykułu
2016-11-27 13:22:00 Redaktor BIP Edycja artykułu
2015-05-31 22:12:16 Redaktor BIP Edycja artykułu
2015-05-31 22:10:42 Redaktor BIP Edycja artykułu
2015-05-27 23:49:47 Redaktor BIP Publikacja artykułu