logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dodano: czwartek 3 września 2015r.

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: październik – grudzień 2014r. i styczeń -grudzień 2016r. w zależności od otrzymania dotacji celowej budżetu państwa.

 

Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: 
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. 
4. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta. 
3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi. 
4. Zrównoważenie emocjonalne. 
5. Odporność na trudne sytuacje i stres.
6. Prawo jazdy kat. B.

Oferta powinna zawierać:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm).
7. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z załącznikiem nr 1

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:
Etap 1 – weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 2 pażdziernika 2015r. na adres: 
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
pokój nr 18

lub na e-mail opsgorzow@op.pl

Informacja merytoryczna - tel. 34/3594008 wew. 32 Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


 


 


 


 


 

Załącznik nr 1


 

OFERTA


 

Ja niżej podpisany(a) …......................................................... zam …...........................................................................

składam niniejszą ofertę na ogłoszenie naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15.

Cena brutto za 1 godzinę zegarową …....................zł słownie ….........................................................................................


 

........................................ …......................................................

  ( miejscowość i data ) ( podpis kandydata )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 5580
Osoba wprowadzająca informację MGOPS Gorzów Śląski
Osoba publikująca informację MGOPS Gorzów Śląski
Osoba odpowiedzialna za informację MGOPS Gorzów Śląski
Data opublikowania 2015-09-03 11:15:00
Zmodyfikował MGOPS Gorzów Śląski
Data ostatniej aktualizacji 2015-09-03 11:24:00

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-09-03 11:24:00 MGOPS Gorzów Śląski Edycja artykułu
2015-09-03 11:24:05 MGOPS Gorzów Śląski Edycja artykułu
2015-09-03 11:21:09 MGOPS Gorzów Śląski Edycja artykułu
2015-09-03 11:15:14 MGOPS Gorzów Śląski Publikacja artykułu