logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/263/2014 Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2014r. i w  oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 0050.5.2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 maja 2015r- zmiany do Regulaminu Organizacyjnego obowiązują od 1.04.2016r. -Zarządzenie Nr OPS.0050.2.2016 z dnia 29.043.2016r.

 

Inne akty prawne dotyczące wypłacanych świadczeń:

 

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. z2018r. Poz. 1508 ze zm )
 • Rozporządzenie Rady  Ministrów  z dnia 11 lipca 2018r. w/s zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r. poz. 1358 )
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia  31 sierpnia 2017r. roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j Dz. U. z 2017, poz. 1788 )
 • Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 ( M.P. z 2018r. poz. 1007)
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tj. z 2018 poz. 2220 ze zm ))
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz U z 2017r. poz. 1466 )
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. z 2018r. poz. 554 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji ,jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1467 .)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. Z 2018, poz. 1457 ze. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny ,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. 2018r. poz. 1497)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015r. poz. 1390 ze zm)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 )
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.z 2017r. poz. 180.)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.z 2017r. poz. 220 z póżn. zm.)
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o wypłacie zasiłku dla opiekuna ( t.j z 2017r. poz. 2092 ze zm)
 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j Dz.U z 2018r. poz. 2134 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry Start” ( Dz.U z 2018r. poz. 1061).

Metryka

Liczba odwiedzin 2728
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Morawiec
Data opublikowania 2019-02-25 08:57:07
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-25 08:57:07